BETI GAZTE tabernan emango den zerbitzuaren esleipen prozesua

Esleipen prozesu honen xedea da Zaldibiako Udalaren jabetzakoa den Udaletxe azpian dagoen Beti Gazte taberna ustiapena, kudeaketa eta mantentze-lanak kontratatzea, lokal sozialeko eta taberna-kafetegiko zerbitzuak eskaintzeko. Era berean, eraikinari dagozkion biltegia eta terraza esleipendunaren eskura jarriko dira. Erantsirik dituzue baldintza administratibo eta teknikoen pleguak, kontratatzailearen profilean ere ageri direnak. Eskaerak aurkezteko 16 lan eguneko epea zabaldu da gaurtik hasita.

 

BETI GAZTE TABERNA-KAFETEGIA USTIATZEKO ZERBITZUAK KONTRATATZEKO ADMINISTRAZIO-KLAUSULA ZEHATZEN PLEGUAREN KARATULA

 

I- PRESTAZIOAREN EZAUGARRIAK

 

1. PUNTUA. KONTRATUAREN XEDEA, CPV KODEA ETA KONTRATUA ERREGULAZIO HARMONIZATUAREN MENDE OTE DAGOEN ETA KONTRATU HONEKIN BETE BEHARREKO PREMIAK

1.1 XEDEA: Zaldibiako Udaletxeko beheko solairuan dagoen Jubilatuen Etxeko taberna-kafetegiaren ustiapen ekonomikoa.

1.2 SORTAKA BANATZEA: EZ. Justifikazioa: kontratuaren xedean jasotako prestazioak modu independentean gauzatzeak zaildu edo arriskuan jartzen du prestazio horiek gauzatzea, dela ikuspegi teknikotik, dela helburuaren izaeratik.

1.3 CPV KODEA. 55330000-2 Kafetegi-zerbitzuak

1.4 KONTRATU HONEN BIDEZ BETE BEHARREKO BEHARRAK: Zaldibiako Udaletxeko beheko solairuan dagoen Zahar-etxeko taberna-kafetegi zerbitzua, irekitzea eta ixtea barne, plegu teknikoaren arabera

 

2. PUNTUA.- LIZITAZIORAKO OINARRIZKO AURREKONTUA.

2.1. Lizitazioaren OINARRIZKO AURREKONTUA: 121 €( % 21 BEZ barne) hileko,

 

V.E.C

100,00.- €/ hileko

BEZ ( % 21)

21.- €/ hileko

Guztira

121.- €/ hileko

 

Esleitutako zifra hori eskaintzen gutxieneko kopurua da. Kopuru hori baino txikiagoa eskaintzeak automatikoki lizitaziotik kanpo uztea dakar.

 

3. PUNTUA. KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA

SPKLren 101.1 artikuluan ezarritako ondorioetarako, kontratuaren balio zenbatetsia honako hau da: 7.200,00.- €(BEZik gabe).

Kontratuaren balio zenbatetsia:

 zenbatekoa €

Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua (12 hilabete)

1.200,00.- €

Luzapenen zenbatekoa (48 hilabete)

 6.000,00.- €

Guztira, BEZik gabe

7.200,00.- €

Balio zenbatetsia kalkulatzeko metodoa ( SPKL, 101.5 ARTIKULUA). Kontratuaren indarraldiko hilabete-kopurua (12 hilabete) eta luzapenena (48 hilabete) hartu dira kontuan, eta lizitazioaren oinarrizko hileko aleko prezioa aplikatzen zaie

 

4. PUNTUA. PREZIOA ETA ORDAINKETAK

4.1. Prezioa zehazteko sistema: kontratuaren prezioa kontratuaren indarraldian ordaindu beharreko hileko baten arabera zehazten da.

Gauzak horrela, kontratuaren prezioa honela kalkulatuko da: hileko prezio unitarioa bider kontratua formalizatzen den egunetik 2023ko abenduaren 31ra bitarteko hilabeteak.

4.2.- Prezioa ordaintzeko modua: hilero egingo diren ordainketa partzialak.

4.3.- Prestatzeko eragiketak daude: ez da egokia

4.4.- Prezioak berrikustea: ez da egokia

4.5.- Epe- edo errendimendu-helburu jakin batzuk betetzearen edo ez betetzearen arabera prezioa aldatzeko klausula:

 

5. PUNTUA. KONTRATUAREN INDARRALDIA: GAUZATZEKO EPEA ETA LUZAPENAK

5.1. Kontratua gauzatzeko epea: Kontratua izenpetzen denetik 12 hilabeteko epean.

5.2. Luzapena.- Bai. Kontratua behin luzatu daiteke, beste 48 hilabetez. Kontratua luzatzeko, esleipendunak Udalari jakinarazi beharko dio, gutxienez 2 hilabete lehenago, kontratua luzatu nahi duela. Gainera, bi alderdiek hala erabakitzen badute, kontratua urtero luzatu ahal izango dute, gehienez ere 10 urtera arte.

 

6. PUNTUA LIZITATZAILEAK AURKEZ DITZAKEEN ALDAERAK EDO ALTERNATIBAK, EDO, HALA BADAGOKIO, ALDAERAK EDO ALTERNATIBAK DEBEKATZEA:

Ez dagokio

 

7. PUNTUA: BERMEAK

7.1. Behin-behineko BERMEA: ez dagokio

7.2. Behin betiko BERMEA:1.000€koa izango da.

Bermea eskudirutan eratu ahal izango da, abal bidez, balore publiko edo pribatuetan, kauzio-aseguruaren kontratu bidez, 1.098/2001 Errege Dekretuaren bidez onartutako Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Araudi Orokorreko 55. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako modu eta baldintzetan. Bermea edo horren zenbatekoa edo dagokion egiaztagiriak Zaldibiako Udalaren esku-hartzean gordailutu beharko dira. Abalak eta cerra

7.3.- BERME OSAGARRIA: ez dagokio

ASEGURUAK

Kontratistak kontratatuta eduki beharko ditu nahitaezko aseguruak eta ondoren aipatzen diren aseguruak:Poliza-mota: arrisku profesionalengatiko erantzukizun-asegurua eta erantzukizun zibileko asegurua (orokorra, patronala eta gurutzatua), hirugarren pertsonei eragindako kalteengatik eta langileen, enplegatuen, saltzaileen, makinen eta ekipoen egintzen ondorioz, baita zerbitzua gauzatzean sortutako kalte guztiengatik ere.

Baldintza espezifikoak: eskaintzarik onena aurkeztu izanaren ordainagiri gisa, eta, nolanahi ere, kontratua formalizatu aurretik, esleipendunak polizaren kopia konpultsatua eta aseguru-poliza bat kontratatzeko primaren ordainagiria aurkeztu beharko ditu, plegu honetan aipatzen den kontratua gauzatzean eragindako kalte pertsonal edo materialengatik izan dezakeen erantzukizun zibila estaltzeko, 75.000 euroko berme-mugarekin gutxienez.

 

8. PUNTUA - SUBROGAZIOARI BURUZKO INFORMAZIOA

Ez dago subrogaziorik

 

9. PUNTUA.- GAUZATZEKO BALDINTZA BEREZIAK

9.1. Gizarte-izaerakoak edo enpleguari buruzkoak, (Kontratazio publikoan klausula sozial jakin batzuk sartzeko apirilaren 7ko 3/2016 Legearen 7. artikulua)

9.1.1.- Lan-arloan, Gizarte Segurantzaren arloan eta laneko osasunaren arloan indarrean dauden lege-, erregelamendu- eta hitzarmen-xedapenak betetzea.

9.1.2.- Udalari ondorengo ataletan adierazitako datuak eta dokumentuak ematea, kasu bakoitzean adierazitako epe eta baldintzen arabera

  • A) Kontratua gauzatzeari atxikitako langile bakoitzaren lan-baldintzei buruzko datuak: posta elektronikoz aurkeztuko dira, zazpi (7) egun balioduneko epean, errekerimendua jasotzen den egunetik zenbatzen hasita, eta gutxienez honako hauek izan beharko dute: izen-abizenak, NAN, hitzarmen kolektiboa, lanbide-kategoria, kontratu-mota, lanaldia, antzinatasun-data, kontratuaren mugaeguna, urteko soldata gordina eta, hala badagokio, indarrean dauden itunak.
  • B) Emandako datuak egiazkoak direla eta kontratistak enplegatzaile gisa bere gain hartzen dituen lan-betebeharrak betetzen dituela egiaztatzeko eskatzen diren agiriak posta elektronikoz aurkeztuko dira, eskaneatutako kopiaren bidez, hamar (10) egun balioduneko epean, errekerimendua jasotzen den egunetik zenbatzen hasita.
  • D) Kontratua gauzatzen den bitartean, aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboan jasotako soldata ordaintzea, langileari dagokion lanbide-kategoriaren arabera, eta ordaindu beharreko soldata ezin izango da inola ere hura baino txikiagoa izan.
  • E) Kontratua gauzatzetik eratorritako datu guztiei gardentasun instituzionala ematea.

 

9.1.3.- Hitzarmen kolektibo aplikagarria: kontratatzen diren langileei Gipuzkoako Lurralde Historikoko indarrean dagoen ostalaritzako hitzarmen kolektibo probintziala aplikatuko zaie.

9.2. Hizkuntza motakoak: Kontratista esleipendunak eta bere langileek euskara erabili beharko dute obran ikusgai jartzen diren errotulazio- eta seinaleztapen-elementu guztietan, bai barruko esparruan, bai in paneletan. Kontratista esleipendunak eta bere langileek euskara erabili beharko dute obran ikusgai jartzen diren errotulazio- eta seinaleztapen-elementu guztietan, bai barruko esparruan, bai kalean dauden informazio-paneletan. Herritarrei zuzendutako dokumentazio eta inprimaki guztiak euskaraz izan beharko dira.Kontratista esleipendunak eta bertako langileek euskara erabili beharko dute zerbitzuaren erabiltzaileekin.10. PUNTUA. ESKAINTZAK ERREGISTRATZEA ETA AURKEZTEKO EPEA. KONTRATISTAREN PROFILA. KONTSULTAK.

Eskaintzak aurkezteko erregistroa: udal Erregistro Orokorra, Zaldibiako udaletxean kokatua, Santa Fe 18 .1 helbidean (astelehenetik ostiralera, 8: 00-15: 00), Zaldibiako Udalaren egoitza elektronikoaren erregistro elektronikoan aurkezteari kalterik egin gabe.

Epea: hamabost (15) egun baliodun, iragarkia Euskadiko kontratazio-plataforman dagoen udalaren kontratatzailearen profilean argitaratzen denetik (http://www.contratacion.euskadi.eus)

Kontratatzailearen profila: http://www.zaldibia.eus 

Kontratatzailearen profilerako sarbidea Euskadiko Kontratazio Publikoaren Plataformaren bidez egin ahal izango da.

 

11. PUNTUA.- ADMINISTRAZIO-KLAUSULA ZEHATZEN PLEGUARI ETA BALDINTZA TEKNIKO ZEHATZEN PLEGUARI BURUZKO ARGIBIDEAK ETA KONTSULTAK.

Espedientea agerian egongo da udal-idazkaritzan, aztertu nahi duenaren eskura, eskaintzak entregatu aurreko egunera arte, jendaurreko orduetan (10:00-14:00, astelehenetik ostiralera).

Administrazio-klausula zehatzen agiriari buruz eskatzen diren kontsultak 10 egun naturaleko epean eskatu beharko dira, kontratatzailearen profilean lizitazioa iragartzen denetik zenbatzen hasita. Eskaintzak jasotzeko ezarritako azken eguna baino gutxienez hiru egun lehenago erantzungo zaie kontsultei, betiere eskaera lehen aipatutako epean aurkeztu bada.

Pleguei buruzko kontsultei erantzuteko kontaktua

- Helbide elektronikoa: idazkaritza@zaldibia.eus

- Telefono-zenbakia: 943 88 03 57


12. PUNTUA. AZPIKONTRATAZIOA: Ez dagokio

 

II.- ESLEIPEN-PROZEDURAREN EZAUGARRIAK
 

 

13. PUNTUA.- KONTRATAZIO-ORGANOA ETA ERREGISTROAK

13.1.- Botere esleitzailea: Zaldibiako Udala

13.2.- Kontratazio-organoa: Alkatea

13.3.- Kontratazio-mahaia. Aurreikusten da.

13.4- Unitate teknikoa: ez da aurreikusten.

13.5. Eskaintzak aurkezteko erregistroa: Udalaren erregistro elektronikorako sarbide orokorra, Santa Fe 18-1 udaletxean (astelehenetik ostiralera, 8:30-15:00), Zaldibiako Udalaren egoitza elektronikoaren erregistro elektronikoan aurkeztu ahal izatearen kalterik gabe.

14. PUNTUA. IZAPIDEAK ETA ESLEITZEKO PROZEDURA

14.1.- Arauketa harmonizatuko kontratua: ez

14.2.- Izapideak: arrunta

14.3.- Prozedura: irekia.

14.4.- Lotetan banatzeari buruzko informazioa: ez da egokia

14.5.- Izapidetzeko bideak: ez elektronikoak.

14.6.- Enkante elektronikoa: ez

14.7.- Gizarte-ekimeneko enplegu-zentro berezientzat eta laneratzeko enpresentzat edo enplegu babestuko programen esparruan sartutako enpresentzat gordetako kontratua: ez

14.8.- Erakunde jakin batzuentzat gordetako kontratua, SPKLren berrogeita zortzigarren xedapen gehigarriaren arabera gizarte-, kultura- edo osasun-izaerako zerbitzu-kontratua izateagatik:

 

15. PUNTUA. LIZITATZAILEEK AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

Geroago aurkeztutako proposamenak ez dira onartuko, nahiz eta jasota egon epea amaitu baino lehen entregatu zirela Correos-en, salbu eta eskaera bidali izanaren justifikazioa kontratazio-organoari posta elektronikoz jakinarazten bazaio idazkaritza@zaldibia.eus helbidera.

Lizitatzaileek hiru gutun-azal itxi (A, B eta D) aurkeztu beharko dituzte, eta horietako bakoitzean honako inskripzio hau agertuko da: "Betiere, TABERNA GAZTEAK AZTERTZEKO, KUDEATZEKO ETA MANTENTZEKO PROPOSAMENA".

Gutun-azal bakoitzean, enpresaren izena, proposamena sinatzen duen pertsonaren izen-abizenak eta proposamenaren izaera adieraziko dira. Hiru gutun-azalak ere sinatuta egon behar dira.

"A" gutun-azalak "kontratatzeko gaitasuna eta kaudimena" azpititulua izango du, eta honako agiri hauek izango ditu:

  • A) Nortasun Agiri Nazionala, lizitatzailea edo haren ordezkaria bada. Gainera, beste pertsona edo erakunde baten izenean jarduten badu, notario-ahalordea.
  • B) Lizitatzailea pertsona juridikoa denean, eraketa- edo aldaketa-eskritura, Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatua, eta identifikazio fiskaleko agiria, inskripzioa aplikagarri zaion merkataritza-legeriaren arabera eska daitekeenean. Bestela, jarduteko gaitasuna egiaztatzeko, eraketa-eskritura edo -agiria, estatutuak edo sortze-egintza aurkeztu beharko da, eta, horietan, jarduerari buruzko arauak jaso beharko dira, eta, hala badagokio, dagokion erregistro ofizialean inskribatu beharko da. Espainiarrak ez diren Europako Erkidegoko estatu kideetako enpresarien kasuan, dagokion legeria nazionalak hala eskatzen duenean, lanbide- edo merkataritza-erregistro batean inskribatuta daudela egiaztatu beharko dute.
  • D) I. Eranskinean erantzukizunpeko adierazpena jasotzen da, non adierazten baita ez dagoela Kontratuen Legean eta baldintza-agiri honetan zerrendatutako kontratatzeko debekurik. Aitorpen horretan, indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela adierazi beharko da; nolanahi ere, esleipena egin aurretik, enpresaburu esleipendunak baldintza hori justifikatzen duen justifikazioa aurkeztu beharko du.
  • E) Jakinarazpenetarako helbide elektroniko bat, harremanetarako telefono bat eta zuzeneko komunikaziorako pertsona bat adieraztea, kontratuaren edozein gorabeheratarako.

 

"B" gutun-azalak "esleipen-irizpideak" azpititulua izango du, eta agiri hauek izango ditu:

Lan-memoria edo -plana eta hobekuntza-proposamenak, automatikoki ebaluatu ezin diren esleipen-irizpideak betetzen direla egiaztatzen duten agiriekin batera, plegu honen 17. klausulan adierazitakoak.


"D" gutun-azalak "eskainitako kanona" azpititulua izango du, eta dokumentazio hau izango du: BEZik gabe eskainitako kanona.
 

16. PUNTUA. ESLEITZEKO IRIZPIDEAK:

AUTOMATIKOKI EBALUATU EZIN DIREN IRIZPIDEAK:

Ordutegiaren hobekuntzak, baldin eta lan-baldintzak kaltetzen ez badituzte eta kalitatezko zerbitzuak bermatzen badituzte. PUNTUAKETA: Gehienez 15 puntu.

 

Zerbitzuak hobetzen dituzten jardueren eskaintza (jarduerak antolatzea, auzoa eta udalerria zabaltzea, zerbitzu gastronomikoak; asteburuko menuak, plater konbinatuak eta ogitartekoak, asteko eguneko menuak). Marketin-plana (publizitatea eta zabalkundea). Bertako produktuen erabilera ere baloratuko da. PUNTUAKETA: Gehienez 35 puntu

 


AUTOMATIKOKI EBALUA DAITEZKEEN IRIZPIDEAK:

Proposamen ekonomikoa hobetzea: Eskainitako prezioa 30 puntura arte baloratuko da, eta horietako bakoitzaren puntuazioa formula honen bidez lortuko da: p = (Lx30), p: lortutako puntuazioa; L: lizitatzaileak eskainitako zenbatekoa, eta a: eskaintza ekonomiko handienaren zenbatekoa. PUNTUAKETA: gehienez 30 puntu

 

Esperientzia izatea tabernako eta jatetxeko zerbitzuak ematen, kudeaketan eta, oro har, lizitazioari dagozkion eginkizunak betetzeko prestakuntza berezia behar duen beste edozein lanetan. Atal hau haztatzeko, esperientzia handiena egiaztatzen duen eskaintzari gehieneko puntuazioa emango zaio, eta esperientzia txikiagoa duen urte bakoitzeko 2 puntu kenduko zaizkio honako puntu hauei. PUNTUAKETA: Gehienez 20 puntu

 

Gehienez ere 100 puntu.

Esleipendun izateko, gutxienez 50 puntu lortu behar dira, eta deialdia hutsik gera daiteke.
 

17. PUNTUA: GAIZTASUN-ARETOA (UT): ez da aurreikusten

 

Jarraian kontsulta daitezke, baita Kontratatzailearen profilean ere, PLEGU ADMINISTRATIBOAK eta PLEGU TEKNIKOAK.