Ordenantza fiskalak

ORDENANTZA FISKALEN ZERRENDA

1.JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA

2.ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGAREN KUOTA ZEHAZTEKO FUNTSEZKO ELEMENTUAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA.

3.TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN GAINEKO ZERGAREN KUOTA ZEHAZTEKO FUNTSEZKO ELEMENTUAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA.

4.ERAIKUNTZA, INSTALAPEN ETA OBREN GAINEKO ZERGA

5.HIRI LURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA

6.JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO APROBETXAMENDU  BEREZIAGATIK

7.ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA EKINTZA ADMINISTRATIBOAK EGITEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA ARAUTZEN DUENA